پمبافت

دست‌بافت‌هایی از الیاف پنبه، حاصل تلاش زنان هنرمند ایران‌زمینonshelf.irکلید‌واژهدست‌بافت‌الیاف پنبهزنان هنرمند ایران‌زمیننخی42 بازدید